แบบฟอร์มการขอใช้ User Login (อินเทอร์เน็ต-โดเมน-เว็บไซต์ – เมล – สารสนเทศ MIS)
  • ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)
  • ส่วนที่ 2 ระบบที่ขอสิทธิ์ใช้งาน (User Rights)

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)

ส่วนที่ 2 ระบบที่ขอสิทธิ์ใช้งาน (User Rights)
(เลือกได้เพียง 1 รายการ)

นักศึกษาไม่สามารถขอใช้อินเทอร์เน็ตได้ (สามารถใช้งานได้ด้วยการเข้ารหัสนักศึกษาตามคู่มือนักศึกษา)

นักศึกษาไม่สามารถขอโดเมน/พื้นที่ได้ (ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาหรือที่ปรึกษา)

นักศึกษาไม่สามารถขอโดเมน/พื้นที่ได้ (ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาหรือที่ปรึกษา)

รหัสผ่านจะถูกส่งไปยังเมล ที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 (เมลต้องสามารถใช้งานได้)

สำหรับผู้ใช้เดิมที่ลืมรหัสผ่าน จะได้รหัสชั่วคราวในการเข้าใช้ครั้งแรก (   Password@1   ) และจะต้องแก้ไขเป็นรหัสของตัวเอง