แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุง/ติดตั้ง/ตรวจสอบระบบงาน หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
  • ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)
  • ส่วนที่ 2 ประเภทที่ขอใช้บริการ (Service Type)
  • ส่วนที่ 3 ผู้ให้บริการ (Staff)

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)

 ** กรณีถ้าเป็นนักศึกษา เมื่อบันทึกคำร้องแล้วต้องเข้ามาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ Computer Center ด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2 ประเภทที่ขอใช้บริการ (Service Type)
(เลือกได้เพียง 1 รายการ)

ส่วนที่ 3 ผู้ให้บริการ (Staff)