แบบฟอร์มการขอรับบริการอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ซ่อม/ตรวจสอบ/ปรับปรุง)
  • ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)
  • ส่วนที่ 2 ประเภทที่ขอใช้บริการ (Service Type) (เลือกได้หลายรายการ)
  • ส่วนที่ 3 ผู้ให้บริการ (Staff)

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)

 ** กรณีถ้าเป็นนักศึกษา เมื่อบันทึกคำร้องแล้วต้องเข้ามาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ Computer Center ด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2 ประเภทที่ขอใช้บริการ (Service Type)
(เลือกได้หลายรายการ)

ข้อเสนอแนะ : การเพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
1. ต้องนัดหมายสำรวจพื้นที่ก่อน
2. การดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องดำเนินการ
3. ตรวจสอบรายละเอียดที่เมล ของผู้แจ้งในระบบ

ข้อเสนอแนะ : อินเทอร์เน็ตสัญญาณปกติ สามารถ ตรวจสอบเบื้องต้น
1. ผู้ใช้อาจไม่ได้ยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน
2. ปิด และ เปิด อุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

ข้อเสนอแนะ : อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ปกติ สามารถ ตรวจสอบเบื้องต้น
1. ผู้ใช้อาจไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อไฟฟ้า (ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ)
2. อุปกรณ์จ่ายไฟมีปัญหา

ข้อเสนอแนะ : ไวไฟอินเทอร์เน็ตสัญญาณปกติ สามารถ ตรวจสอบเบื้องต้น
1. ผู้ใช้อาจไม่ได้ยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน
2. ลองเชื่อมต่อไวไฟอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะ : สายสัญญาณภายในหรือภายนอกไม่ปกติ อาจเกิดจากสายชำรุด สามารถแจ้งในระบบจะดำเนินการภายใน 48 ชม.

คำชี้แจง : การขอใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้าน
1. หลังจากส่งคำร้องงแล้วจะมีบันทึกทำสัญญาผู้ใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเป็นลายลักษณ์อักษร (จะส่งไปให้เจ้าของบ้าน) และส่งกลับมาที่สำนักวิทยบริการฯ
2. ระบบจะแจ้งแบบตอบรับไปยังเมลของท่านเมื่อเปิดสัญญาณให้ใช้งานแล้ว
3. รหัสผ่านสำหรับการใช้งานจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอเอง(ที่บันทึกในแบบฟอร์มนี้)
4. หากชื่อผู้ขอใช้ไม่ตรงกับบัญชีเจ้าของบ้านพัก ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการ แต่สามารถ
แนบไฟล์เอกสารการเข้าพัก หรือแนบหลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้อาศัยที่ถูกต้อง

ส่วนที่ 3 ผู้ให้บริการ (Staff)