(ทส 101)

  • ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)
  • ส่วนที่ 2 ระบบที่ขอสิทธิ์ใช้งาน (User Rights)

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)

ส่วนที่ 2 ระบบที่ขอสิทธิ์ใช้งาน (User Rights)
(เลือกได้เพียง 1 รายการ)