• ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)
  • ส่วนที่ 2 ประเภทที่ขอใช้บริการ (Service Type)
  • ส่วนที่ 3 ผู้ให้บริการ (Staff)

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ (Service Receiver)

ส่วนที่ 2 ประเภทที่ขอใช้บริการ (Service Type) ลักษณะปัญหาการทำงาน (Request Problem)